Objetivi i gjerë

Forcimi i sektorit të zooteknisë dhe agrobiznesit, cilësisë dhe sigurisë ushqimore në AL dhe XK duke zhvilluar njohuri, kurikula dhe trajnime praktike

 

=>  rritje e punësimit të

       të diplomuarve në IAL

Objektivat specifike

Dy kurikula BSc Duale, të reja, pilote

(i)  Zootekni dhe siguria e produkteve blegtorale

(ii) Agrobiznes

Forcimi i formimit praktik në kurikulat aktuale të programeve BSc

Zhvillimi i departamenteve të të mësuarit gjatë gjithë jetës (LLL)

Zhvillimi i mjeteve për të mësuarit elektronik, dhe transferimin e njohurive