DualAFS është një projekt i financuar nga BE në fushën e arsimit në Kosovë dhe Shqipëri. Ai synon punësim më të mirë të të diplomuarve, njohuri dhe kapacitet inovativ në shkencat bujqësore dhe zooteknike, si dhe përmirësimin e konkurrencës së biznesit në sektorin e bujqësisë dhe ushqimit për të fituar të ardhura më të mira në të ardhmen.