Raporti i Studimit Bazë (tekst, shkarkime dhe lidhje)

Studimi baze

Veshtrim i pergjithshem: Për hartimin e një programi Dual, duhet të zhvillohen të gjitha çështjet që lidhen me bashkëpunimin midis universitetit dhe Partnerëve të Jetës së Punës (WLP), pasi një program Dual nënkupton një kombinim të teorisë së auditorit dhe praktikës së bazuar në kompani.

Për të riorganizuar programet aktuale të studimit, niveli bachelor në zootekni dhe agrobiznes në formën e dyfishtë, u krye një studim empirik me metodën sasiore duke përdorur pyetësorë të strukturuar. Në Shqipëri dhe Kosovë u identifikuan tre grupe të interesit: fermat, institucionet publike agroushqimore dhe grupet akademike. Pyetësorët u fokusuan në aftësitë e kërkuara të të diplomuarve dhe në bashkëpunimin mes universitetit dhe WLP në zbatimin e programit të studimit së dyfishtë në bujqësi. Pyetësorët u ofruan online duke përdorur programin Webropol 3.0. Janë kthyer gjithsej 919 pyetësorë të plotësuar; të vlefshme: 150 nga kompanitë, 144 nga institucionet publike dhe 267 nga studentë/staf akademik të programeve përkatëse të katër universiteteve në të dy vendet. Të dhënat janë analizuar statistikisht duke përdorur programin Webropol 3.0.

Rezultatet e këtij sondazhi tregojnë se të gjitha grupet e interesit, veçanërisht WLP-ja, i kushtojnë rëndësi të madhe fillimisht trajnimit praktik dhe më pas aftësive të TI-së, komunikimit dhe biznesit të të diplomuarve. Gjithashtu, të gjitha WLP-të deklarojnë vullnetin e tyre për të marrë pjesë në zbatimin e studimeve të dyfishta së bashku me universitetet. Për këtë, WLP-të kërkojnë mbështetjen nga shteti në formën e stimujve të ndryshëm, si dhe rregullore të qarta ligjore.

Informacione të detajuara, si dhe rezultatet gjenden ketu.

Të mësuarit gjatë gjithë jetës (informacione, shkarkime, lidhje)

Zhvillimi i të mësuarit gjatë gjithë jetës (LLL), këshillimi, si dhe transferimi i njohurive dhe teknologjisë në IAL-të e AL dhe XK, përfaqësojnë praktikisht “misionin e tretë” të universiteteve moderne dhe janë ura shumë të rëndësishme bashkëpunimi mes universiteteve dhe ekonomisë, konkretisht në bujqësi dhe ushqim, dhe tregun e punës. Këto funksione i shërbejnë, drejtpërdrejt dhe tërthorazi, edhe rritjes së cilësisë së ofertës akademike të universiteteve, edukimit teorik dhe aftësive praktike të studentëve, si dhe nivelit të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor të universiteteve. Prandaj, ndërtimi i kapaciteteve të IAL-ve të vendeve partnere për të përmbushur këto funksione të “Misionit të Tretë” janë një strategji e rëndësishme për të forcuar rolin e IAL-ve në zhvillimin e këtyre sektorëve të rëndësishëm të ekonomisë (bujqësia, blegtoria dhe cilësia dhe siguria ushqimore e produkteve me origjinë shtazore). Aq më tepër që DAS i AUT/AL dhe DBAP i UPHP/XK janë njësi unike universitare me rolet e tyre në ofrimin e mësimdhënies, kërkimit shkencor, LLL, zgjerimit/konsulencës dhe transferimit të teknologjisë në fushën e blegtorisë dhe prodhimit shtazor në AL dhe XK.