Partner

Universiteti Nuertingen-Geislingen

Profili i Universitetit Nuertingen-Geislingen (NGU), që në gjermanisht quhet “Hochschule fuer Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU)”, bazohet në parimet e qëndrueshmërisë. Fokusi kryesor i kërkimit dhe mësimdhënies së universitetit qëndron në katër fusha të kompetencës: Biznes dhe Ekonomi, si dhe Planifikimi i Peizazhit dhe Bujqësia.Më shumë se 5000 studentë janë regjistruar në 31 programe Bachelor dhe Master (16 bachelor dhe 15 master pasuniversitar), katër prej të cilave zhvillohen në anglisht. Programet e studimit të Universitetit Nuertingen-Geislingen janë pasuruar shumë me kompetenca të forta thelbësore në studimet e biznesit, ekonomisë dhe mjedisit që mbizotërojnë në universitet. NGU është krenar që drejton shkëmbime dhe programe studimi të integruara me rreth 100 universitete partnere në mbarë botën.Kompetenca e NGU-së në kërkimin bujqësor është evidentuar përmes projekteve të shumta kërkimore brendadisiplinore dhe ndërdisiplinore të Institutit të Kërkimeve të Aplikuara Bujqësore (IAAF). Fokusi kryesor kërkimor i IAAF qëndron në përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe optimizimin e proceseve të prodhimit,si dhe kushteve formuese për sistemet e qëndrueshme bujqësore. IAAF përfshin aktivitetet e profesorëve nga 10 disiplina të ndryshme. Ai i kushtohet kërkimit të aplikuar dhe bashkëpunimit me sektorin privat të agrobiznesit.NGU është lokalizuar në një nga rajonet më të forta ekonomike inovative të Evropës me lidhje të ngushta me lojtarët globalë dhe SME-të e suksesshme. Fakultetet e universitetit kanë drejtohen edhe në sektorin e shërbimeve me shërbime në agrobiznes, arkitekturë peizazhi, dizajn mjedisor dhe planifikim të qytetit, si dhe në menaxhimin e biznesit, ekonominë e aplikuar, financat dhe menaxhimin e pasurive të paluajtshme.

Webpage: https://www.hfwu.de

Contacts:

Prof. Dr. sc. agr. Heinrich Schuele

Faculty of Agriculture, Economics and Management

Institute for Farm Management

Phone: +49 7022 201480

e-mail: Heinrich.Schuele@hfwu.de

Dr. sc. agr. Angelika Thomas

Faculty of Agriculture, Economics and Management

Institute for Applied Agricultural Research

Phone: +49 7022 201315

e-mail: angelika.thomas@hfwu.de

M.Sc. Sara Anna Pfaff

IHochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

Phone: +49 07022/201-254

e-mail: sara.pfaff@hfwu.de

Universiteti i Savonias i Shkencave të Aplikuara

Savonia UAS është një nga Universitetet më të mëdha dhe më të gjithanshme të Shkencave të Aplikuara në Finlandë dhe kampuset tona janë të vendosura në Kuopio, Iisalmi dhe Varkaus. Savonia UAS edukon ekspertë dhe sipërmarrës profesionistë dhe mundëson të mësuarit gjatë gjithë jetës. Ne ofrojmë programe studimi në gjashtë fusha të ndryshme studimi: Inxhinieri, Kujdesi Social dhe Shëndetësor, Biznes, Turizëm dhe Mikpritje, Burime Natyrore dhe Kulturë. Ne kemi disa programe studimi në anglisht, dhe në çdo fushë studimi, ofrohen kurse të anglishtes për studentët e shkëmbimit.Savonia UAS është profilizuar nga fushat e saj thelbësore, të cilat janë Teknologjia e Aplikuar e Mirëqenies, Inxhinieria Inovative dhe Industritë e Energjisë, Prodhimi i Përgjegjshëm i Ushqimit dhe Siguria e Ujit. Tema unifikuese në këto fusha janë zgjidhjet dixhitale. Filozofia e fushave thelbësore është ndërtuar mbi zhvillimin e produktit, eksperimentet krijuese, sipërmarrjen, inovacionet, ekspertizën e biznesit dhe ndërkombëtarizimin. Zonat e fokusit kanë gjithashtu lidhje të forta me zhvillimin e zonave veriore.Shkolla e Burimeve NatyroreShkolla e Burimeve Natyrore Savonia trajnon profesionistë për fusha tradicionale, por me zhvillim të shpejtë. Pikëpamja jonë ndaj studimeve dhe kërkimeve është pragmatike, e gjithanshme dhe largpamëse. Ne jemi të lidhur me disa rrjete ndërkombëtare dhe ofrojmë shërbime zhvillimi të porositura edhe jashtë vendit. Kampusi ynë ndodhet në qytetin e Iisalmi, rreth 1 orë me makinë nga Kuopio.Ne kemi përvojë të gjatë në edukimin e studentëve me kohë të plotë, si dhe studentëve gjatë kohës që ata janë duke punuar, duke zbatuar në mënyrë efikase mësimin në distancë, si dhe duke aplikuar periudha intensive kontakti. Ne po zhvillojmë pedagogjinë e mësimit elektronik në mënyrë aktive për t’i shërbyer industrive më të mira rurale në rajonin tonë dhe në nivel kombëtar. Modeli ynë arsimor zhvillohet përmes dialogut të vazhdueshëm me sipërmarrësit, studiuesit dhe jetën e biznesit. Studenti mund të kryejë detyrat e zhvillimit praktik për ndërmarrjen e tij/saj. Shumë studentë kanë zhvilluar fermat e tyre dhe ndërmarrje të tjera gjatë studimeve.Programet tona të studimit zhvillohen në finlandisht, por ne ofrojmë një modul studimi të quajtur “Multiproin English” për studentët tanë të shkëmbimit. Moduli ynë i studimit ndërkombëtar mbledh studentë të shkencave bujqësisore në të gjithë botën çdo vit në kampusin tonë komod. Moduli Multipro përbëhet nga kurse mbi sfidat e zinxhirit ushqimor, ekonominë qrkulluese në bujqësi, mirëqenien e kafshëve, bujqësinë në kontekstin global, kujdesin e gjelbër dhe metodologjinë e kërkimit. Përveç kësaj, janë të disponueshme studime në lidhje me kujdesin shëndetësor dhe shërbimet sociale.Kërkim dhe Zhvillim i gjerëAktivitetet tona të Kërkimit, Zhvillimit dhe Inovacionit (KZhI) synojnë të zhvillojnë bujqësinë dhe industritë rurale në mënyrë të qëndrueshme dhe në sipërmarrje. Ne kemi një rrjet të shkëlqyer të organizatave profesionale bujqësore dhe praktika të mira bashkëpunimi. Puna e KZhI bazohet në orientimin e fortë të jetës së punës.Ne zhvillojmë integrimin e KZhI dhe arsimit, bëjmë kërkime të aplikuara dhe zhvillojmë bujqësinë,si dhe trajnojmë sipërmarrësit dhe palët e interesuara. Projektet e KZhI u mundësojnë studentëve të marrin pjesë në zhvillimin e ndërmarrjeve bujqësore, si dhe mundësojnë që një fermer të ketë akses në metodat më të fundit të kërkimit dhe zhvillimit të aplikuar. Ne bashkëpunojmë p.sh. me programet e studimit për Inxhinieri Mjedisore, Shërbime Sociale dhe Kujdes Shëndetësor. Ne jemi aktivë në bashkëpunimin ndërkombëtar. Ne kemi përvojë të mirë në projekte ndërkombëtare, p.sh. EuroDairy, Dual AFS (Erasmus +).

Webpage:https://www.savonia.fi/en/homepage/

Contacts:

M.Sc (Stat.) Petri Kainulainen
Manager, Natural Resources
Petri.Kainulainen@savonia.fi
Mobile +358 44 785 6635

Dr.Sc.Agr. Ardita Hoxha-Jahja,DVM
Research Manager – Food Business and Lecturer
Ardita.Hoxha-Jahja@savonia.fi
Mobile +358 44 785 6600

M.Sc. (Agric.)Kati Partanen
Senior Lecturer in Farm economics
Kati.Partanen@savonia.fi
Mobile +358447856689

M.Sc.(Agric.)Hannu Viitala
Senior Lecturer in Business Economic
Hannu.Viitala@savonia.fi
Mobile +358447856623

M.Sc. in agriculture, Ph.D. in Animal geneticsHeli Wahlroos
Principal Lecturer in rural industries
Heli.Wahlroos@savonia.fi
Mobile +358447856656

Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT)

Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT) u themelua më 1 nëntor 1951, fillimisht i quajtur Instituti i Lartë Bujqësor (ILB). Në vitin 1991 iu dha statusi i universitetit dhe u caktua si Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT). AUT është e vetmja qendër për ofrimin e shërbimeve të arsimit universitar dhe pasuniversitar, kërkimit shkencor, trajnimit dhe ekstensionit në fushën e gjerë të bujqësisë dhe ushqimit. Universiteti përbëhet nga pesë fakultete: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Shkencave Ushqimore, Fakulteti i Pyjeve, Instituti i Resurseve Gjenetike Bimore. Universiteti në tërësi ofron deri në 74 programe studimi në tre cikle studimi duke përfshirë Bachelor (24), Master Profesional (22), Master i Shkencave (16), Master Ekzekutiv (1) dhe programe Doktoraturë (5). AUT ka rreth 6213 studentë dhe 380 staf akademik dhe teknik.

Misioni kryesor i AUT është t’u ofrojë studentëve edukim profesional dhe kërkim në fushën e bujqësisë, ushqimit, blegtorisë, pylltarisë, akuakulturës dhe peshkimit, si dhe mjedisit.

Ai ka krijuar një gamë të larmishme bashkëpunimesh me disa institucione të nivelit të lartë brenda dhe jashtë vendit. Në Universitetin Bujqësor të Tiranës nëpër departamente të ndryshme janë ngritur një sërë laboratorësh, të cilët janë në mbështetje të mësimdhënies, kërkimit shkencor, bashkëpunimit me trajnime praktike dhe shërbimit për palët e tjera.

Laboratori më unik në UBT është Ferma Didaktike Eksperimentale (FDE siç njihet në Shqipëri), e cila cilësohet si laboratori më i fuqishëm i orientuar drejt terrenit për disa fakultete. Kjo ekonomi ka në dispozicion deri në 142 hektarë. Në kampusin universitar ka edhe gjithsej katër serra, të cilat kanë si objektiv kryesor: pemëtarinë, pylltarinë dhe shkencat e tokës. Investimi më i madh për të cilin ne krenohemi është sera e krijuar për të prodhuar fidanë vaji. Rëndësi të veçantë ka qendra e kultivimit të peshkut në Tapizë, e cila mund të konsiderohet si një laborator natyror shumë i mirë për studentët e akuakulturës dhe peshkimit në të gjitha nivelet e studimit. Detyra kryesore e qendrës është ruajtja e genfondit të llojeve të ndryshme të peshkut të kultivuar. Universiteti Bujqësor i Tiranës ka përqafuar në gjirin e tij edhe një sërë ish-institucionesh kërkimore. Duhet përmendur laboratori i akuakulturës dhe peshkimit në Durrës, i cili është një lloj qendre kërkimore mbështetëse në fushën e akuakulturës dhe peshkimit, ku synimi kryesor i kërkimit është vlerësimi i rezervave peshkore detare.UBT-ja ka punuar vazhdimisht e udhëhequr nga një vizion i përbashkët ‘për të forcuar lidhjet ndërmjet arsimit, kërkimit dhe transferimit të teknologjive bujqësore’, pasi kjo lidhje ka qenë gjithmonë e neglizhuar në të kaluarën. UBT, krahas trajnimit teorik të studentëve, i ka kushtuar vëmendje të duhur edhe trajnimit praktik të tyre, duke zhvilluar praktika mësimore në ferma të mëdha. Për këtë qëllim, ajo mban gjithashtu lidhje të vazhdueshme me Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore (QTTB), Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (ISUV) dhe institucione të tjera politikëbërëse që lidhen me këto fusha.

Website: http://ubt.edu.al/

Contacts

Prof. Dr.sc.agr. MyqeremTafaj
Agricultural University of Tirana

Faculty of Agriculture and Environment

Department of Animal Science

KoderKamez
1029 Tirana /Albania

Email:mtafaj@ubt.edu.al

Prof. Dr. AnilaHoda

Agricultural University of Tirana

Faculty of Agriculture and Environment

Department of Animal Science

KoderKamez
1029 Tirana /Albania

Email: ahoda@ubt.edu.al

Universiteti ``Fan S. Noli`` Korçë

Universiteti i Korçës u themelua më 7 janar 1992, mbi bazën e Institutit të Lartë Bujqësor të Korçës (1971-1992). Ai përbëhej nga katër fakultete: Fakulteti i Bujqësisë, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë, Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Humane,si dhe Fakulteti i Ekonomisë. Në vitin 1994 mori emrin “Fan S. Noli” dhe po atë vit hapet Shkolla e Infermierisë.Aktualisht, UNIKO operon në katër njësi kryesore të cilat janë të organizuara në 15 departamente, ofrojnë 25 programe bachelor; 22 programe master; 7 diploma të asociuara dhe 1 program PhD.Janë të regjistruar rreth 4500 studentë, si dhe një staf akademik i përbërë nga 161 pedagogë me kohë të plotë dhe 131 pedagogë me kohë të pjesshme. Mbi 21,000 studentë janë diplomuar gjatë gjithë viteve.Në vitin 2017, UNIKO u akreditua për një periudhë 5-vjeçare nga Agjencia Britanike e Sigurimit të Cilësisë.Studimet në këtë Universitet organizohen me kohë të plotë në tre nivele: niveli i parë, i dytë, si dhe niveli PhD, bazuar në Deklaratën e Bolonjës.Universiteti i Korçës ofron kurse studimi në fushat e bujqësisë, ekonomisë, mësimdhënies dhe mjekësisë. Deklarata e Bolonjës është pjesë e programit të saj ditor dhe Institucioni respekton siç duhet Ligjin e Arsimit të Lartë, duke integruar në këtë mënyrë universitetin e Korçës në hapësirën evropiane të arsimit të lartë. Universiteti ka marrë pjesë në projekte të ndryshme Tempus, ERASMUS që mbulojnë tema të tilla si zhvillimi i kurrikulës përmes bashkëpunimit rajonal, përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies, reforma e kurrikulës, si dhe ka një përvojë të madhe në projektet Cross Boarded (IPA). Gjithashtu, ka pasur shkëmbime të shumta studentësh, stafi dhe studiuesish në kuadër të BASILEUS I,II,III,IV,V.

Webpage: https://www.unkorce.edu.al

 Contacts:

Prof. As. Dr. Gjergji Mero

Faculty of Agriculture

Phone: +355 692082360

e-mail: gmero@unkorce.edu.al

Prof. As. Dr. Gjergji Papa

Faculty of Agriculture

Phone: +355 684026349

e-mail: gpapa@unkorce.edu.al

Dr. Dorjan Marku

Faculty of Agriculture

Phone: +355 693311939

e-mail: dmarku@unkorce.edu.al

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” (UPHP), është universiteti publik më i vjetër dhe më i madh shkencor në arsimin e lartë, në Republikën e Kosovës. Është themeluar me Ligjin mbi Themelimin e Universitetit të Prishtinës, të cilin e miratoi Kuvendi i Kosovës, më 18 nëntor 1969. Themelimi i UPHP ishte ngjarje historike për popullin e Kosovës, si edhe për mbarë kombin shqiptar. Kuvendi themelues i Universitetit të Prishtinës u mbajt më 13 shkurt 1970, kurse dy ditë më vonë, më 15 shkurt 1970, u mbajt edhe mbledhja solemne e Kuvendit dhe pikërisht kjo datë u shpall Dita e Universitetit të Prishtinës. Misioni i Universitetit bazohet në kërkimin shkencor dhe artistik dhe synon zhvillimin e qëndrueshëm, krijimtarinë artistike dhe punën profesionale si dhe organizimin dhe kryerjen e studimeve universitare dhe, në veçanti, studimet profesionale. Si institucion qendror dhe udhëheqës, UPHP i kushton vëmendje të veçantë realizimit të programeve me interes strategjik për Republikën e Kosovës dhe për zhvillimin e komuniteteve rajonale dhe lokale. Të gjitha aktivitetet e universitetit përmirësojnë zhvillimin e personalitetit dhe promovojnë të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. UPHP, po ashtu mundëson mobilitetin e programeve, studentëve dhe stafit akademik në vazhdimësi, me qëllim të arritjes së nivelit ndërkombëtar dhe konkurrencës në treg.

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” nën ombrellën e vet i ka 14 fakultete, e në mesin e tyre edhe  Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë.

FBV duke u bazuar në standardet më të larta akademike, u mundëson studentëve të fitojnë kompetenca të bazuara në njohuritë dhe risitë moderne shkencore. FBV me studimet që ofron mbulon të gjitha fushat e prodhimit bujqësor dhe aktiviteteve të lidhura me to, duke përfshirë prodhimtarinë shtazore, ekonominë bujqësore, mjekësi veterinare, Pemëtari – Vreshtari, Lavërtari me perimtari dhe Teknologji ushqimore.

Me qëllim të përmbushjes së misionit të vet,Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë aktualisht, ofron këto programe studimi:

 

 • Prodhimtari Shtazore (Bsc),
 • Shkencat e Aplikuara në Zootekni (Msc),
 • Prodhimi Bimorë (Bsc),
 • Ekonomia e bujqësisë (Bsc.),
 • Ekonomia e bujqësisë dhe ushqimit (Msc),
 • Mbrojtja e Bimëve (Msc),
 • Pemëtari-Vreshtari (Msc),
 • Lavërtari-Perimtari (Msc),
 • Mjekësia Veterinare,
 • Teknologji Ushqimore dhe Bioteknologji (Bsc)
 • Shkenca e ushqimit (Msc.)
 • Bujqësi Urbane (Msc)

Përveç orëve teorike dhe laboratorike, studentët i nënshtrohen edhe orëve të detyrueshme në terren dhe praktikës profesionale në të cilën plotësojnë njohuritë e tyre dhe fitojnë kompetencat e nevojshme për tregun e punës.

Numri i studentëve aktiv në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë është 1332. Ndërsa, stafi akademik në marrëdhënie të rregullt pune është 56. Për lëndët bazike janë të angazhuar staf nga njësitë tjera akademike të UPHP-së.

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” ka për qëllim krijimin e bashkëpunimit me universitetet rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe organizatat dhe korporatat vendore dhe ndërkombëtare. UP-ja, në koordinim me 84 universitetet e huaja, ka nënshkruar marrëveshje që mbështesin format e mëposhtme të përgjithshme të bashkëpunimit:

 • shkëmbimi i stafit dhe studentëve për studim dhe hulumtim;
 • shkëmbimi i stafit administrativ dhe profesional;
 • aktivitete të përbashkëta kërkimore dhe publikime, programe të përbashkëta akademike si dhe pjesëmarrje të përbashkëta në konferenca, simpoziume dhe seminare shkencore dhe punëtori, organizimi i përbashkët i kurseve, udhëtimeve studimore;
 • shkëmbimi i përvojës dhe informacionit për planprogramet, metodologjinë e mësimdhënies dhe teknikat e zbatuara në procesin didaktik;
 • shkëmbimi i botimeve shkencore;
 • forma të tjera të bashkëpunimit universitar me interes të përbashkët.

Webfaqja: https://www.uni-pr.edu/

Contacts:

Prof. Dr. Skender Muji

Faculty of Agriculture and Veterinary

Tel: +383 44 149 793

e-mail: skender.muji@uni-pr.edu

Prof. Dr. Bajram Berisha

Faculty of Agriculture and Veterinary

Tel: +383 44 908 360

e-mail: bajram.berisha@uni-pr.edu

Prof. Asoc. Dr. Muhamet Kamberi

Faculty of Agriculture and Veterinary

Tel: +383 44 205 863

e-mail: muhamet.kamberi@uni-pr.edu

Prof. Asoc. Dr. Alltane Kryeziu

Faculty of Agriculture and Veterinary

Tel: +383 49 333 330

e-mail: alltane.kryeziu@uni-pr.edu

Prof. Dr. Arben Mehmeti

Faculty of Agriculture and Veterinary

Tel: +383 44 193 903

e-mail: arben.mehmeti@uni-pr.edu

Universiteti “Isa Boletini” i Mitrovicës

Themelet e studimeve të arsimit të lartë në Mitrovicë u vunë me hapjen e Shkollës së Lartë Teknike në vitin 1961. Në vitin 1970 në kuadër të Fakultetit Teknik hapen degët e Xehetarisë, Teknologjisë dhe Metalurgjisë, fillimisht në Mitrovicë, viti shkollor 1970/71, për të vazhduar pastaj në Prishtinë deri në themelimin e Fakultetit të Xehetarisë dhe Metalurgjisë në Mitrovicë në vitin 1974. Fakulteti i Xehetarisë dhe Metalurgjisë në Mitrovicë është themeluar me Ligjin mbi themelimin e Fakultetit të Xehetarisë dhe Metalurgjisë nga Kuvendi i Kosovës me datën 22 korrik 1974. Në vitin e themelimit studimet u organizuan në këto degë: Xehetari, Teknologji dhe Metalurgji, kurse në vitin shkollor 1980/81 hapet edhe dega e Gjeologjisë. Ndërsa në vitin 2007/2008 u hap dhe inxhinieria dhe Teknologjia e ushqimit.

Themelimi i Fakultetit të Xehetarisë dhe Metalurgjisë kishte një rendësi të madhe për tërë Kosovën. Ishte Kombinati Xehetaro-Metalurgjik “Trepça” që kishte nevojë të madhe për kuadro inxhinierie që dilnin nga Fakulteti i Xehetarisë dhe Metalurgjisë. Kuadrot e dala nga Fakulteti i Xehetarisë dhe Metalurgjisë dhe Shkolla e Lartë Teknike kanë zënë vend të merituar edhe në Kombinatin Elektroenergjetik të Kosovës, dhe tërë industrinë dhe ekonominë e Kosovës.

Studentët që studionin në Fakultetin e Xehetarisë dhe Metalurgjisë dhe Shkollën e Lartë Teknike ishin nga të gjitha trevat e Kosovës, marr parasysh se këto degë studioheshin vetëm në Mitrovicë. Një numër i madh i studentëve vinin edhe nga viset tjera shqiptare, nga Maqedonia dhe Presheva, Bujanoci dhe Medvegja dhe Mali i Zi. Shumë student – shtetas të huaj u regjistruan dhe diplomuan në këtë fakultet, posaçërisht nga Lindja e Mesme.

Mbi bazën e këtyre fakulteteve dhe duke u bazuar në traditën mbi 60 vjeçare të arsimit të lartë në Mitrovicë, Qeveria e Republikës së Kosovës me datën 06.03.2013 ka themeluar Universitetin Publik të Mitrovicës, kurse Kuvendi i Kosovës me datën 31 maj 2013 ka ratifikuar vendimin.

Në bazë të Statutit të Kuvendit të Republikës së Kosovës me datën 10.12.2020 për Arsimin e lartë në Republikën e Kosovës u miratuar Statuti i Universiteti “Isa Boletini” Mitrovicë. Në kuadër të UIBM funksionojnë gjashtë fakultete: Fakulteti i Gjeoshkencave (FGJT), Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore (FTU), Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike (FIMK), Fakulteti Juridik (FJ), Fakulteti Ekonomik (FE) dhe Fakulteti i Edukimit (FE).

 

Në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore mësimi përkatësisht studimi është i organizuara në dy nivele, Bachelor dhe Master.

Programet e studimit janë të akredituara nga Agjencia e Kosovëspër Akreditim që nga viti 2011.

Aktualisht janë të akredituara katër programe studimi, “Teknologji” me specializimet “Inxhinieri Mjedisore”;“Inxhinieri Kimike”, dhe programi tjetër “Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore”në nivelin Bachelor.

Në nivelin Master po ashtu janë të akredituara dy programe studimi, “Teknologji” me specializimet “Inxhinieri Kimike”;“Inxhinieri e Mbrojtjes Mjedisore”, dhe programi tjetër “Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore”.

Webpage: https://www.umib.net/

Contacts:

Ass. Dr. Bahtir Hyseni

Faculty of Food Technology

Tel: +383 49 113 367

e-mail: bahtir.hyseni@umib.net

Prof. Asoc. Dr. Valdet Gjinovci

Faculty of Food Technology

Tel: +383 49 702 002

e-mail: valdet.gjinovci@umib.net

Ass. MSc. Arbër Hyseni

Faculty of Food Technology

Tel: +383 49 665 988

e-mail: arber.hyseni@umib.net

Qendra “Blegtoria dhe Zhvillimi Rural”

Hyrje:

Qendra “Blegtoria dhe Zhvillimi Rural”  eshte organizate jo qeveritare e njohur dhe regjistruar nga Gjykata e Rrethitgjyqesor Tirane me vendim nr 775 date 20.11.2012 dhe funksionon ne baze te ligjit 8788 dt 07.05.2001 si dhe Statutit dhe programit te saj.  Qendra drejtohet nga Bordi i Drejtoreve dhe Drejtori Ekzekutiv. Qendra zhvillon aktivitetin e saj pa kufizim ne gjithe territorin e Republikes se Shqiperise.

Stafi dhe infrastruktura:

BZHR ka zyren e vet te perhershme ne Tirane te plotesuar me te gjitha paisjet e nevojshme. Ne zyren ekzekutive eshte i punesuar drejtori ekzekutiv, manaxheri i projekteve, dy specialist (kordinator projektesh dhe nje financier. Qendra  ka bashkepuntore ne 18 zona te vendit. Ka te hapur llogari te veten ne banke dhe dokument regjistrimi ne organet tatimore (NIPT).

MIsioni i BZHR: Misioni i saj është të permiresoje cilesine e jetes dhe te reduktoje varferine ne zonat rurale te Shqiperise permes programeve per zhvillimin e integruar te bujqesise, blegtorise dhe mjedisit.

Fushat e Veprimtarise BZHR:

 • Hartimi dhe zbatimi i projekteve per zhvillimin e integruar rural ne fushen e bujqesise, blegtorise e mjedisit.
 • Hartimi dhe zbatimi i projekteve per reduktimin e varferise ne zonat rurale, mbeshtetjen e shtresave ne nevoje, grave, femijeve te moshuareve, minoriteteve dhe personave me aftesi te kufizuar.
 • Ofrimi i asistence teknike, trajnimeve ne fushen e bujqesise e blegtorise, agroperpunimit, e marketingut te produkteve bujqesore dhe zinxhirit te vlerave.
 • hartimi e dhe zbatimi i programe per shtimin dhe permiresimin racor te blegtorise.
 • Ruajtja dhe menaxhimi i qendrushem i pasurive natyrore, ruajtja e biodiversitetit dhe mbeshtetja e agroturizmit.
 • Pergatitjen e planeve te bisnesit

Çfare ka realizuar deri sot:

Qendra “Blegtoria dhe Zhvillimi Rural”  eshte vazhdim i zyres se Heifer Albania. Heifer Albania dhe me pas BZHR per nje periudhe rreth 23 vjet ka hartuar dhe zbatuar mbi 75 projekte ne ne zonat ruarle te vendit.

Projektet jane fokusuar ne:

 • zhvillimin e integruar te fermave te vogla te qumeshtit,
 • permiresimin racore lopeve, dhive dhe dheneve te racave per prodhim qumeshti (Holshtein, Xhersej, dhia Alpine, Sana etj),
 • ruajtjen e racave auroktone
 • mbeshtetjen e grupeve te fermereve per rritjen e te ardhureve permes mbeshtetjes me kafshe, impute si dhe rritjen e njohurive dhe aftesive praktike te fermereve e teknikeve permes trajnimeve, asistences teknike e demonstrimeve.

Projektet gjithashtu jane fokusuar ne:

 • drejtim te nxitjes se prodhimit e tregtimit dhe perpunimit te qumeshtit e sigurise se produkteve.
 • zhvillimit te bletarise.
 • agroturizmit.
 • mbeshtetjes se grupeve grave the shtresave ne nevoje.

Ne zbatimin e projekteve BZHR bashkepunon me Ministrine e Bujqesise, Universitetin Bujqesor te Tiranes, Qendrat e transferimit te Teknologjise ne Fush-Kruje e Korce, si dhe zyrat rajonale te ekstensionit ne bujqesor.

Me shume informacion ne: www.bzhr.org

Kontakt

Prof. Dr. Gori Stefi

Livestock and Rural Development Centre-Albania

Tel: +355682303381

e-mail: gori.stefi@gmail.com

Agricultural Technology Transfer Center of Korca

Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore e Korçës është një institucion qeveritar, në varësi të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të Shqipërisë.Ne ofrojme:Identifikimin, testimin, përshtatjen dhe futjen në praktikat bujqësore të metodave dhe materialeve të reja për vendin.Përgatitjen e paketave teknologjike për kulturat bujqësore dhe mbarështimin e kafshëve.Futjen e paketave teknologjike për krijimin e pemishteve me mollë në bimët e fushës, si dhe në blegtori, kryesisht ato të vogla.Ofrimin e asistencës teknike, fermerëve në veprimtarinë e tyre bujqësore dhe blegtorale.Në bashkëpunim me Shërbimin Këshillimor ATTC Korçë organizojmë trajnime me fermerët e interesuar për ngritjen dhe mirëmenaxhimin e fermave bujqësore dhe blegtorale.Ne kryejmë kërkime dhe testime në nivel ferme për problemet e ngritura nga fermerët ose blegtoria.Trajnime për specialistë të bujqësisë, fermerë dhe subjekte të tjera të interesuara.Demonstrimin e  teknologjive të tjera në kultivimin e bimëve fushore, pemishteve, blegtorisë (kryesisht të vogla).Materialet përgatiten dhe publikohen për specialistët e bujqësisë dhe fermerët.Trajnime të kërkuara edhe nga qendra të tjera.Përgatitjen e projekteve dhe hartimin e programeve për nevojat dhe prioritetet e rajonit në të cilin ndodhemi.Praktika të studentëve të Universitetit Bujqësor “F.S. Noli”, të Korçës, Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe Shkollës së Mesme Bujqësore Profesionale të Korçës.Prodhimin e lidhjeve të larta në disa lloje farërash (grurë, elb, patate, fasule) dhe fidanëve të certifikuar (mollë).Sigurimin e farave të lidhjeve të larta për të mundësuar shumëfishimin e subjekteve private dhe më pas shpërndarjen e tyre tek fermerët e materialeve mbjellëse (gruri, etj.).Sigurimin e bagëtive në rajon dhe më gjerë për një gamë të gjerë mbarështuesish me prodhim të lartë qumështi (gjedhë të vogla, lopë franceze taranze) për të mundësuar përmirësimin racor në tufat e bagëtive.Nëpërmjet laboratorit që disponojmë, ne kryejmë analiza për makro elementët e dherave, duke u ardhur në ndihmë fermerëve të interesuar.Ne kryejmë analiza laboratorike për produktet blegtorale të blegtorisë dhe në bazë të këtyre analizave japim rekomandimet tona se si të trajtohen tufat e bagëtive.

Webpage: www.qttbkorce.com

Kontakt: Drejtori- Rolandi Meçaj

Agricultural Technology Transfer Center of Korça

Phone: +355694898668

E-mail: rmecaj93@gmail.com

Shoqata e Prodhuesve të Qumështit të Kosovës (SHPQK)

Shoqata e Prodhuesve të Qumështit të Kosovës (SHPQK) është një organizatë kombëtare jofitimprurëse e themeluar për të përfaqësuar interesat e fermerëve të qumështit të Kosovës dhe për të rritur nivelin e tyre konkurrues përmes aktiviteteve të ndryshme të cilat nxisin prodhimin e qumështit në tërë Kosovën. Misioni i SHPQK është të jetë një forcë shtytëse drejtë përmirësimit të cilësisë dhe sasisë së qumështit të freskët që i ofrohet industrisë përpunuese.

SHPQK është një organizatë e njohur dhe e respektuar gjerësisht në sektorin publik dhe privat, e përfshirë në vendimmarrjen e politikave bujqësore dhe është një partner i vlefshëm i institucioneve të qeverisjes lokale dhe qëndrore.

KAMP është themeluar në janar 2005 me mbështetjen e projektit USAID-KCBS, me një plan të përbashkët strategjik për zhvillimin e mëtutjeshëm të të gjitha aspekteve të nevojshme që do të ndihmojnë në zhvillimin e industrisë së qumështit në Kosovë.

Ideja per themelimin e shoqatës ka ardhur si rezultat i nevojës së prodhuesve vendor për mbështetje dhe ngritje të nivelit të profesionalizmit lidhur me menaxhimin e fermave dhe produkteve blegtorale.

Shoqata jonë deri më tani ka kontribuar mjaft shumë në sektorin e qumështit, duke siguruar bashkëpunim të vazhdueshëm me Ministrinë e Bujqësisë si dhe me organizata të ndryshme përfshirë këtu USAID/KCBS, USAID/NOA, USAID/AGRO, Solidar Suisse, Komisionin Evropian, ambasada të ndryshme, si dhe me Agjencionin e Ushqimit dhe Veterinarise. SHPQK ka arritur të krijojë një sektor të prodhimit të qumështit të cilësisë së lartë në Kosovë, duke rritur njëkohësisht sasinë dhe duke siguruar profesionalizëm.

Prej 98 anëtareve sa ishin në vitin 2005, SHPQK përgjatë viteve ka siguruar rritje të numrit të fermerëve dhe tashmë numëron 2500 anëtarë. Duhet potencuar që organizata jonë është e hapur për të pranuar vazhdimisht anëtarë të rinj të kualifikuar pa marrë parasysh nacionalitetin të cilit ata i takojnë.

Organizata fillimisht u krijua dhe funksionoi kryesisht në bazë të mbështetjes së donatorëve të ndryshëm ndërkombëtarë dhe shumë pak nga të hyrat e anëtarësimit. Por, me rritjen e numrit të anëtarëve dhe rritjen e investimeve të qeverisë dhe sektorit privat në industrinë e qumështit, ky bilanc ka ndryshuar dhe SHPQK-ja ka arritur qëndrueshmërinë e plotë financiare.

Shërbimet kryesore të ofruaran nga SHPQK-ja janë:

 • Shërbime profesionale në menaxhimin e fermave duke iu kushtuar rëndësi fermerëve si ndërmarrës të rinjë dhe të vegjël të cilët kanë më shumë nevojë për ndihmë profesionale;
 • Informimin e fermerëve në lidhje me zhvillimet në tregun e qumështit;
 • Ofrimi i këshillave profesionale në lidhje me përmirësimin e higjienës së qumështit të freskët i cili iu ofrohet qumështoreve për përpunim, kjo pasiqë reflekton direkt tek cilësia e qumështit e cila është thelbësore për qëndrueshmërinë e fermave në Kosovë;
 • Pjesëmarrja në grupet punuese për zhvillimin e politikave të sektorit të qumështit me qëllim kryesor mbrojtjen e interesave të përgjithshme të tyre dhe ndikimin në krijimin e politikave sa më të përshtatshme bujqësore;
 • Përgaditjen dhe sigurimin e projekteve në lidhje me ndërtimin e fermave moderne, si dhe asistimin në implementimin e suksesshëm të tyre duke qenë në kontakt direkt me ta gjatë tërë kohës së realizimit;
 • Këshillimi i fermerëve lidhur me procedurat e mirëmbajtjes së thundrave, shëndetit të kafshëve, përgaditjen e racioneve ushqimore të balancuara etj;
 • Marrja e mostrave të qumështit të freskët nga të gjithë fermerët pjesëmarrës në projekt në baza mujore.

Website:

www.shpqk.org

Kontakti:

Gentë Kadriu

Tel: +383 44 775 493

Email address: kadriugenta@gmail.com

Milazim Makolli

Tel: + 383 44 160 990

Email address: milazimmakolli@gmail.com

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë është krijuar me vendim të Këshillit të Ministrave , nga riorganizimi i Agjencisë Publike të Arsimit të Lartë e cila është krijuar me vendim të Këshillit të Ministrave  dhe në mbështetje të ligjit nr 80/2015, për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor

ASCAL është i vetmi institucion në RSh që kontrollon dhe vlerëson cilësinë në arsimin e lartë. Kjo, duke u mbeshtetur në standardet shtetërore të cilësisë dhe në standardet dhe udhëzimet përkatëse të cilësisë në Hapësirën Europiane dhe atë ndërkombëtare të arsimit të lartë. ASCAL është i pavarur, i paanshëm dhe transparent në kryerjen e veprimtarisë së tij. ASCAL kryen vlerësimin paraprak të cilësisë për IAL-t, njësitë e tyre dhe programet e studimit të të tre cikleve në kuadër të licencimit të tyre si dhe vlerësimin e jashtëm në kuadër të akreditimit institucional dhe të programeve të studimit. Gjithashtu Agjencia kryen vlerësime analitike dhe krahasuese për IAL, programet dhe fushat e studimit.

Misioni i ASCAL

 • Sigurimi i cilësisë në arsimin e lartë përmes vlerësimit të jashtëm, objektiv dhe të pavarur;
 • Ruajtja e standardeve të cilësisë;
 • Promovimi dhe përmirësimi i cilësisë së institucioneve të arsimit të lartë e të programeve të studimit që ato ofrojnë.

Veprimtaria e ASCAL

Vlerësimi i jashtëm i cilësisë për akreditimin e parë dhe periodik të institucioneve të arsimit të lartë e të programeve të studimit që ato ofrojnë;

Monitorimi, vlerësimi i cilësisë akademike dhe i përputhshmërisë me standardet e cilësisë së institucioneve dhe programeve të ofruara prej tyre, përpara vlerësimit për akreditim të parë dhe në vijim;

Vlerësimi paraprak në kuadër të hapjes dhe/ose riorganizimit të institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit me kërkesë të ministrisë përgjegjëse për arsimin;

Vlerësimi paraprak dhe njohja e programeve të studimit, të ofruara në institucionet shqiptare të akredituara të arsimit të lartë nga institucione të huaja të arsimit të lartë të njërit prej shteteve të Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kanadasë dhe Australisë;

Vlerësimi periodik, çdo tre vjet, i cilësisë së mësimdhënies në institucionet e arsimit të lartë dhe monitorimi i vazhdueshëm i tij përmes Sondazhit Kombëtar të Studentëve, në përputhje me udhëzuesit e saj;

Vlerësimi i sistemeve të brendshme të cilësisë (auditimi) në institucionet e arsimit të lartë, në përputhje me udhëzuesit e saj dhe standardet e udhëzimet për sigurimin e cilësisë në hapësirën evropiane të arsimit të lartë;

Vlerësime tematike, analitike dhe krahasuese të institucioneve dhe/ose programeve të studimit, në funksion të politikave për arsimin e lartë, në mënyrë autonome ose me kërkesë të ministrisë përgjegjëse për arsimin.

Për të përmbushur misionin e tij ASCAL përveç akteve ligjore në fuqi mbështetet edhe ne Kodin e Cilësisë si dhe në rregulloret e brendshme të tij.

ASCAL është pjesë e hapësirës europiane të sigurimit të cilësisë duke bashkëpunuar më të gjithë aktorët e kësaj fushe dhe duke qenë anëtar i asociuar i ENQA, anëtar me të drejta të plota i CEENQA, anëtar me të drejta të plota i INQAAHE. Gjithashtu ASCAL ka bashkëpunime të suksesshme me QAA dhe CHE.

Website: https://www.ascal.al/sq/

Kontakt:

Dr. Xhiliola Bixheku

Quality Assurance Agency in Higher Education

Tel: +355692334662

e-mail: xhiliola.bixheku@gmail.com

Nucleus, Albania

VIZIONI, MISIONI DHE STRATEGJIA

Vizioni i NA –së është; të krijojë një mjedis të favorshëm, ku NMVM-të të jenë inovative në të menduarin dhe menaxhimin e biznesit të tyre, duke i shtuar vlerë biznesit nëpërmjet bashkëpunimit dhe veprimeve të përbashkëta. Si një rrjet jetësor dhe i fuqishëm i NMVM-ve, NA ka vërtetuar të ofrojë përfitime të prekshme ekonomike  për anëtarët e saj dhe të krijojë një mjedis biznesi më të favorshëm për NMVM-të.

Misioni i NA-së është: të ofrojë shërbime unike të bazuara në grup dhe të personalizuara për zhvillimin e biznesit në zonat urbane dhe rurale në të gjithë Shqipërinë. Me këshillim interaktiv të bazuar në grupe (qasja bërthamë) NA po forcon me sukses “NMVM- të” të bëhen më konkurruese, të jenë lojtar aktiv në zinxhirin e vlerës, të përmirësojnë lidhjet e përbashkëta duke krijuar grupime (clusters).

NA është themeluar në vitin 2014 dhe përbëhet nga pesë shoqata të biznesit Shqiptar – Shoqata e Vajit të Ullirit (AOA), Shoqata Shqiptare e Turizmit (ATA), Shoqata Kombëtare e Blegtorëve (LEAA), Shoqata e Grave Profesioniste, Afariste e Zejtare të Shqipërisë (SHGPAZ), si dhe Shoqata e Biznesmenëve Shqiptar të Hortikulturës (HABA), me mbështetjen e Ministrisë Federale Gjermane për Bashkëpunimin Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ) nëpërmejt GIZ (Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar).

Qëllimi i organizatës është të ofrojë shërbime të përshtatura dhe të përballueshme për zhvillimin e biznesit.

Në vitin 2012/13 Ministria e Zhvillimit Ekonomik, tregtisë dhe turizmit (MEDTTE) pati një interes të madh ndaj metodës bërthamë dhe e perceptuan si një mjet për të zhvilluar konkurrueshmërinë e NMVM-ve. Prandaj kjo metodë u përfshi në strategjinë e zhvillimit të biznesit dhe investimit, (2014-2020)” të MEDTTE.  Sipas konceptit të MEDTTE, NA duhet ta çojë më tej zhvillimin e “metodës bërthamë në aktivitetet e grupimit të qëndrueshëm si dhe në mbështetje të zinxhirit të vlerës.”

Nucleus Albania si ofrues shërbimesh ka si synim Ndërrmarrjet Mikro të Vogla dhe të Mesme (NMVM).

Ato përbëjnë më shumë se 95% të ndërrmarrjeve shqiptare,  janë punëdhënësit më të mëdhenj, sigurojnë të ardhurat për shumicën e familjeve si dhe janë pjesë e rëndësishme e zhvillimit ekonomik të vendit. Megjithatë ato  janë mjaft delikate dhe iu duhet të përballen me konkurrencë të ashpër me ndërmarrjet e mëdha.

Është e nevojshme për të zhvilluar dhe fuqizuar NMVM- të si entitete si dhe për të krijuar dhe ndihmuar bashkëpunimin brenda sektorit dhe/ose përtej sektorit. Synimi i NA është: “të jetë një qendër kombëtare e shërbimeve të ekselencës si dhe nismëtare e të menduarit dhe menaxhuarit të NMVM bazuar në një grup me ekspert profesionist. “Nucleus Albania është e para në Shqipëri dhe Balkan, që ka aplikuar njëkohësisht një metodë nga poshtë – lart me pjesmarrje mjaft të lart, një proces të trajnuar në mënyrë profesionale, një proces i animuar dhe i mbështetur nga të tjerët si dhe me një sistem të organizuar që përforcon kapacitetin për ti dhënë vlerë të shtuar dhe për ti drejtuar sipas kërkesës shërbimet e NMVM- ve. Metoda bërthamë ka si synim të mbështesë konkurrueshmërinë e NMVM si dhe të krijojë grupime.

NMVM -të duhet të bëhen më mendjehapur, bashkëpunuese dhe gjithnjë e më të sigurta në vetvete duke sjellë kështu zhvillimin e tyre. Sipas situatës aktuale, sipërmarrësit veprojnë të izoluar dhe me kalimin e kohës e humbasin dëshirën për risi, kanë mungesë të aftësive menaxheriale; sipërmarrësit individual nga i njëjti sektor e shohin njëri – tjetrin si konkurrues dhe nuk e mbështesin njëri –tjetrin duke ndarë eksperiencat. NMVM kanë mungesë totale besimi tek qeveria, tek organizatat, furnitorët, klientët dhe kolegët e tyre; ata i shohin vështirësitë e tyre ekonomike si faktorë të jashtëm të perfomancës së tyre dhe së fundmi, shumica e NMVM përqëndrohen shumë pak në potencialin e tyre për të ndihmuar vetveten. Për këtë, Nucleus Albania, ka si qëllim të krijojë një mjedis të favorshëm, ku sipërmarrësit mund të jenë më të hapur dhe mund të bashkëpunojnë në identifikimin e problemeve të përbashkëta duke e krahasuar veten me të tjerët (benchmarking), duke përcaktuar kërkesën për shërbim, duke zhvilluar vetbesimin dhe së fundmi duke përmirësuar performancën e biznesit; duke diversifikuar produktet duke përdorur procese inovative. 

MENAXHIMI I NA

NA drejtohet nga asambleja e përgjithshme dhe bordi ekzekutiv, NA ka një bord këshillimor, që përbëhet nga përfaqësues të Biznes Albania, Këshilli Agrobiznesit Shqiptar (KASH), Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), dhe GIZ.

Stafi Ekzekutiv i NA përbëhet nga Drejtori Ekzekutiv, Koordinatori i Këshilluesve, Asistenti dhe Financieri

Drejtori Ekzekutiv dhe Koordinatori punojnë gjithashtu si këshillues.

NA ka aktualisht 14 këshillues të punësuar pjesërisht në të gjithë Shqipërinë.

Një grup ekspertësh të fushës: NA ka krijuar një grup ekspertësh teknik sipas sektorëve (Bujqësi, përpunim i ushqimit, turizëm, artizanat, mjedis, inovacion, marketing etj.) që janë akademik/ profesorë; trajnerë në Universitetet e Shqipërisë si dhe në fusha të tjera si dhe ekspertë ndërkombëtar në fushat ku NA ofron shërbimet e veta.

20 ekspertë janë tashmë pjesë e grupit të NA.

Website: https://nucleus.al/

Contacts

Valbona Paluka

Rruga “Reshit Çollaku” Pallati “Bora”, Shk.1; Ap. 19, Tirana, Albania

Tel: +355 4 225 8312

e-mail: info@nucleus.al