Struktura e projektit

Projekti DualAFS konsiston në 9 paketa pune (Work Packages – WP) sipas strukturës të treguar në Figurën 1. Sigurimi i cilësisë përfshin aktivitetet/detyrat si dhe rezultatet e të gjitha paketave të punës, duke përfshirë kështu edhe paketat e punës për shpërndarjen e informacionit, menaxhimin e projektit, si dhe planin e cilësisë.

Lista e paketave të punës është paraqitur këtu, dhe është e strukturuar sipas tre tipeve kryesore.